DOLNOŚLĄSKA RODZINA KATYŃSKA

Adres: ul. Parkowa 38-40, 51-616 Wrocław, I piętro
Biuro DRK czynne: w każdy poniedziałek od 14-tej do 16-tej
(w miesiącach letnich od 16-tej do 18-tej)
tel. 71 341 72 57

Rachunek bankowy: BZ WBK Oddział XVII Wrocław
Nr: 68 1090 2529 0000 0001 1565 4685
RADA DOLNOŚLĄSKIEJ RODZINY KATYŃSKIEJ

Posiedzenia Rady DRK - w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 16-tej.

Libicki Jacek - Prezes (71) 348-41-55
601-714-262
Gwara Teresa - Wiceprezes (71) 355-11-36
605-170-321
Sosna Krzysztof - Wiceprezes (71) 372-90-32
501-276-180
Seredyńska-Iwaniuk Ludmiła - Sekretarz (71) 799-97-99
Kula Halina - Skarbnik (71) 361-59-44
Rosińska Joanna - Zastępca Skarbnika (71) 329-91-64
605-355-345
Błażejczyk Ludmiła - Członek Rady (74) 833-49-53
782-789-699
Florkiewicz Teresa - Członek Rady 604-270-410
Godlewski Zbigniew - Członek Rady (71) 339-88-53
Prorok Bolesław - Członek Rady (71) 361-30-27
Strogulski Tomasz - Członek Rady 509-660-909

APEL do Członków i Przyjaciół Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska uzyskała postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydziału Gospodarczego, Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.10.2010 roku status Organizacji Pożytku Publicznego.
Stwarza to możliwość pozyskiwania funduszy na działalność statutową z 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Będziemy bardzo zobowiązani z przekazania nam tego odpisu określając na dorocznym rozliczaniu PIT nazwę organizacji: Dolnośląska Rodzina Katyńska nr KRS 0000082649 wraz z wielkością odpisanej kwoty.
Pozyskane fundusze planujemy przeznaczyć na remont nowo powstałej Kaplicy Katyńskiej w Bazylice pw. Św. Elżbiety oraz w miarę potrzeb na działalność charytatywną.
Prosimy uprzejmie o pozytywne podejście do naszej prośby, a także przekazanie jej swym przyjaciołom i znajomym.

Rada Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Dolnośląska Rodzina Katyńska" Jacek Libicki, Teresa Gwara

Inicjatywa założenia we Wrocławiu Stowarzyszenia "Dolnośląska Rodzina Katyńska" zrodziła się w marcu 1989 r. w dwóch ośrodkach:
 • na Politechnice Wrocławskiej, z inicjatywy Krystyny Syposz-Borowskiej – skupiając kilkunastu pracowników tej uczelni
 • w Związku Sybiraków – z inicjatywy Wacława Kamińskiego
Pierwsze organizacyjne zebranie odbyło się 21 listopada 1989 r. gromadząc 80 osób. Wśród obecnych był m.in. ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz akademicki, który po akceptacji ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza, został kapelanem Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej i jest nim do chwili obecnej. Na zebraniu ustalono, że do czasu przeprowadzenia formalnego postępowania rejestracyjnego, Dolnośląska Rodzina Katyńska będzie funkcjonowała jako Koło Katyńskie przy Związku Sybiraków. W wybranym tymczasowym Zarządzie prezesem został Wacław Kamiński.
Na podstawie zebranych ankiet założono ewidencję członków i jednocześnie powołany został zespół do opracowania statutu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Dolnośląska Rodzina Katyńska" (skrót DRK) we Wrocławiu, zarejestrowane 17 grudnia 1991 r., obejmowało ówczesne województwa: wrocławskie, wałbrzyskie, legnickie, jeleniogórskie, z Kołami w Opolu, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. W 1995 r. DRK liczyło 496 członków, w tym 52 wdowy po zamordowanych jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.
W 1995 r. członkowie Rodziny ufundowali Sztandar Stowarzyszenia, który w dniu 23 kwietnia 1995 r. poświęcony został przez ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (kapelana Federacji Rodzin Katyńskich) na Jasnej Górze, podczas pielgrzymki Rodzin Katyńskich.
Po 2000 r. w/w. Koła usamodzielniły się w odrębne Rodziny Katyńskie, co uszczupliło stan liczebny DRK.
Obecnie (2014 r.) jest nas 158 osób, w tym już jedna żyjąca 97 letnia wdowa. Większość członków zmarło, a tylko niewielu wyjechało z Wrocławia.

W myśl założeń statutowych celem działalności DRK jest przede wszystkim:
 • zbieranie materiałów historycznych, dokumentów, wspomnień, publikacji związanych z tematyką zbrodni katyńskiej, a także ochrona dóbr kultury i tradycji związanych z tą zbrodnią
 • trwałe – "materialnie" – upamiętnianie zbrodni katyńskiej (pomniki, kaplica katyńska, tablice pamiątkowe, krzyże, dęby pamięci)
 • działalność edukacyjna głównie wśród młodzieży, przez prowadzenie odczytów, prelekcji i spotkań rozszerzających wiedzę o zbrodni katyńskiej, a także organizowanie stosownych wystaw
 • organizacja i współorganizacja uroczystości patriotycznych
 • organizowanie wyjazdów zbiorowych mających na celu odwiedzanie miejsc męczeństwa oraz cmentarzy.
W roku 2012, staraniem Rady Stowarzyszenia, DRK została zarejestrowana jako Organizacja Pożytku Publicznego. Daje to możliwość pozyskiwania – z 1% odpisu od podatku (PIT-37) – funduszy przeznaczonych na działalność statutową. To wsparcie finansowe pochodzi głównie od członków DRK, ich rodzin, sympatyków i innych darczyńców, i o około 50% zwiększa nasz budżet roczny.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w historii DRK była budowa monumentalnego POMNIKA OFIAR KATYNIA zlokalizowanego w Parku im. Juliusza Słowackiego, w centrum Wrocławia. Lokalizacja Pomnika, pomiędzy Panoramą Racławicką, a Muzeum Narodowym powoduje, że jest on odwiedzany niejako "po drodze" przez wszystkie wycieczki i indywidualnych turystów.
Historia powstania tego monumentu przedstawia się następująco:
 • 1989 r. - powołanie Komitetu Budowy Pomnika
 • 1995 r. - pełnomocnikiem ds. budowy Pomnika zostaje Alina Głowacka-Szłapowa, która następnie odgrywa kluczową rolę w jego realizacji. Od początku tego roku, aż do wiosny 2000 r. trwa akcja zdobywania funduszy na budowę Pomnika. Członkowie DRK przeprowadzają kwesty na cmentarzach, przed kościołami, w okresie różnych świąt, sprzedają specjalnie wydrukowaną "Cegiełkę" i publikację Adama Zaleskiego "Zbrodnia Katyńska". Organizują w Panoramie Racławickiej aukcję Dzieł Sztuki (prace przekazane przez Związek Polskich Artystów Plastyków). Tutaj też postawiona zostaje Skarbonka na rzecz budowy Pomnika
 • 1996 r. – poświęcenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamienia węgielnego, podczas pielgrzymki członków Rodziny do Rzymu
 • 1999 r. – wmurowanie w fundamenty Pomnika kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym i ziemią z miejsc kaźni
 • 2000 r. – uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika
 • 2007 r. – postawienie obok Pomnika tablicy informującej o najważniejszych faktach związanych ze zbrodnią katyńską
 • w dniu 5.03.2008 r. miał miejsce uroczysty Akt przekazania Pomnika na własność Miastu Wrocław, natomiast dokumentację związaną z budową Pomnika przekazano do zbiorów Ossolineum w dniu 11 października 2010 roku, podczas otwarcia wystawy "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ" zlokalizowanej w Panoramie Racławickiej.
Przy Pomniku odbywają się 13 kwietnia coroczne uroczystości upamiętniające Zbrodnię Katyńską.

Z inicjatywy Rady oraz członków DRK podjęta została akcja budowy kolejnych Pomników Katyńskich, również poza centrum Wrocławia. Pierwszy Pomnik Katynia i Armii Krajowej powstał już w 1991 r. w Trzebnicy, a kolejne to:
 • Pomnik Katyński na cmentarzu w Jelczu-Miłoszycach – 1991 r.
 • Pomnik Ofiar Syberii i Katynia na cmentarzu w Dzierżoniowie – 1995 r.
 • Pomnik Pamięci Katynia i Syberii na cmentarzu Wrocław - Swojczyce – 1998 r.
Z inspiracji Rady DRK i staraniem jej członków w centralnych miejscach, na głównych cmentarzach Wrocławia zostały utworzone miejsca pamięci w postaci KRZYŻY KATYŃSKICH, będących pięciometrowymi replikami Krzyża postawionego w 1989 r. w Katyniu.
I tak w 1990 r. na cmentarzu Grabiszyńskim umieszczono Krzyż, a w 1995 r. pod nim obelisk kamienny z tablicą inskrypcyjną. Na okalających Krzyż czterech ścianach rodziny ufundowały epitafia imienne.
Drugi Krzyż stanął w 1990 r. na cmentarzu Osobowickim i tam również w 1995 r. umieszczono obelisk kamienny, a na nim tablicę inskrypcyjną.
W 2008 r. na cmentarzu przy ul. Bardzkiej postawiono trzeci Krzyż z obeliskiem kamiennym i płytą pamięci.
W 1996 r. kolejny Krzyż postawiony został na cmentarzu w Bierutowie.

Oprócz pomników i krzyży w wielu miejscach umieszczone zostały TABLICE PAMIĄTKOWE. Pierwszą tablicę wmurowano w Katedrze Wrocławskiej już w 1981 r. Kolejne miejsca umieszczenia tablic to:
 • Kościół p.w. Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida – płaskorzeźba upamiętniająca 50. rocznicę zbrodni katyńskiej – 1990 r.
 • Kościół p.w. Św. Marcina (Ostrów Tumski) – tablica KATYŃ – 1990 r.
 • Kościół Garnizonowy p.w. Św. Elżbiety (Bazylika Mniejsza) – tablica KATYŃ (litera T w formie krzyża zawiera ziemię z Katynia, Miednoje i Charkowa) – 2001 r.
 • Równe (Ukraina) – w 1995 r. tablica wotywna na dziedzińcu kościoła p.w. Piotra i Pawła poświęcona: "pamięci wołyńskich oficerów, policjantów i pozostałych jeńców zamordowanych przez NKWD, dając dowód wiary ojców i umiłowania Ojczyzny. 20 sierpnia 1995 roku". Tekst w j. polskim i rosyjskim.
Z inicjatywy miejscowego Komitetu Obywatelskiego i Stowarzyszenia "Dolnośląska Rodzina Katyńska" przemianowano w 1990 r. w Szczawnie Zdroju ulicę Armii Czerwonej na ulicę Ofiar Katynia.

Osobnym, lecz bardzo ważnym przedsięwzięciem był w 1997 r. udział Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej w założeniu przy kościele p.w. NMP Matki Bożej Pocieszenia SANKTUARIUM GOLGOTY WSCHODU, którego celem było zachowanie w pamięci wszystkich tragicznych wydarzeń i zbrodni popełnionych na kresach wschodnich przez Związek Sowiecki.
Udział DRK w powstaniu Sanktuarium to utworzenie Izby Pamięci z gablotami pełnymi listów, zdjęć, odznaczeń i innych dokumentów i przedmiotów pochodzących od członków naszej Rodziny, a związanych z ofiarami zbrodni. Na specjalnej ścianie pamięci umieszczone zostały przez rodziny imienne epitafia.
W Sanktuarium Golgoty Wschodu, w zewnętrznym murze przylegającym do kościoła, w specjalnej wnęce, umieszczono 7 czaszek ofiar Katynia udostępnionych przez Katedrę Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podniosła uroczystość "pochówku" czaszek miała miejsce 1 października 2005 r. w obecności przedstawicieli władz Miasta i Województwa Dolnośląskiego, Metropolity Wrocławskiego, Krajowego Kapelana Rodzin Katyńskich, duchownych różnych wyznań, członków Poznańskiej Rodziny Katyńskiej, DRK i mieszkańców Wrocławia – w oprawie Kompanii Honorowej i Orkiestry Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Ważnym obszarem materialnego upamiętniania zbrodni katyńskiej był i jest udział DRK w sadzeniu "DĘBÓW PAMIĘCI".
Dzięki wspaniałej, ogólnopolskiej inicjatywie sadzenia "Dębów Pamięci" w ramach akcji "Katyń ocalić od zapomnienia", uczestniczyliśmy od 2009 r. w uroczystościach sadzenia "Dębów Pamięci" swoim najbliższym. W uroczystej oprawie, często z udziałem naszego sztandaru, posadzono 56 takich Dębów w różnych dzielnicach Wrocławia i na terenie województwa Dolnośląskiego (m.in. w Oleśnicy, Świdnicy, Pszennie).
Ponadto 61 "Dębów Pamięci" poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej, które były spokrewnione z członkami naszej Rodziny, zostało posadzonych w licznych miejscach w kraju i zagranicą (np. na Węgrzech). Organizatorzy tych uroczystości to przede wszystkim szkoły oraz instytucje państwowe, ośrodki kultury.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej polegała i polega na organizacji, współorganizacji i udziale w wydarzeniach przekazujących wiedzę o genezie, przebiegu i historycznym znaczeniu Zbrodni Katyńskiej. Podstawą tej działalności stało się gromadzenie dokumentów, zdjęć i innych przedmiotów materialnych w oparciu o które skomponowane zostały liczne WYSTAWY. Najważniejsze z nich to:
 • "KATYŃ 1940" – wystawa przygotowana przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie przy współpracy DRK i prezentowana w Muzeum Miedzi w Legnicy w okresie od 15.02. do 30.04.2008 r. Na wystawie tej przedstawiono m.in. 4 plansze z umieszczonymi na nich zdjęciami, listami i dokumentami rodzinnymi naszych członków.
 • DRK była także współorganizatorem wystawy KATYŃ PAMIĘTAMY – "SYNOWIE WOLNI" – eksponowanej w Narodowym Zakładzie im. Ossolińskich w dniach 5.03. – 13.04.2008 r. Dużą część materiałów do tej wystawy (zdjęcia, listy, odznaczenia itp.) udostępnili nasi członkowie. Po jej zakończeniu wszystkie plansze zostały przekazane przez Ossolineum do Izby Pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu.
 • Instytut Pamięci Narodowej, Oddział we Wrocławiu przy współpracy DRK przygotował wystawę "KATYŃ", którą prezentowano przed Bazyliką Mniejszą p.w. Św. Elżbiety w okresie od 13.04. do 3.05.2010 r.
 • Wielkim i szczególnie udanym przedsięwzięciem Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej było przygotowanie i szerokie rozpropagowanie wystawy "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ". Wystawa w swej pierwszej części przedstawia podłoże historyczno-polityczno-wojskowe zbrodni katyńskiej (11 plansz), a w drugiej osobiste losy ofiar tej zbrodni (7 plansz).
  Pomysłodawczynią i spiritus movens jej powstania była członkini DRK Alina Głowacka-Szłapowa.
  Pierwsza ekspozycja tej wystawy miała miejsce w hallu, odwiedzanej przez setki tysięcy osób, Panoramy Racławickiej (11.10 – 31.12.2010 r.), następnie w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (8.03. – 15.04.2011 r.), a potem w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy (23.08. – 30.09.2011 r.).
  Ogromne zainteresowanie wystawą, przekazywane refleksje i wrażenia z odbioru jej treści i formy spowodowały "lawinę" zgłoszeń do prezentowania jej w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. I tak wystawa "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ" przyjęła status "wystawy wędrującej".
  W okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2014 r wystawa eksponowana była w 14 różnych miejscowościach (miedzy innymi: Brzeg, Borów, Bielawa, Dzierżoniów, Jaszkotle, Łagiewniki, Pieszyce, Pszenno, Syców i Świdnica) głównie w szkołach, a także w Miejskich Ośrodkach Kultury i Gminnych Izbach Pamięci. Wystawa ta będzie krążyć po Dolnym Śląsku przez najbliższe lata wg przygotowywanego z roku na rok harmonogramu.
  W otwarciu każdej ekspozycji wystawy uczestniczyły z reguły miejscowe władze oraz członkowie Rady DRK wygłaszając stosowne prelekcje.
  Dyrektorzy szkół przesyłają do Rady DRK informacje o reakcjach młodzieży, do której przede wszystkim kierowana była wystawa. Młodzież przeżywa jej treść bardzo emocjonalnie wyrażając to w listach, wierszach czy plakatach prezentowanych na szkolnych konkursach.
Członkowie Rady Stowarzyszenia bardzo często, na zaproszenie Dyrektorów Szkół biorą udział w okolicznościowych akademiach i uroczystościach patriotycznych wygłaszając prelekcje i biorąc udział w dyskusjach z młodzieżą. W roku szkolnym spotykamy się z młodzieżą średnio raz w miesiącu. Ponadto DRK jest w stałym kontakcie z 10 różnymi szkołami na terenie Wrocławia i z 5 w innych miastach Dolnego Śląska.
Dostarczamy też liczne materiały z rodzinnych archiwów naszych członków uczniom przygotowującym plansze na różne konkursy wojewódzkie i centralne (np. konkurs "Guziki z orzełkiem ze rdzy" organizowany od kilku lat przez IPN). Takie wydarzenia mają miejsce kilka razy w roku.

Członek DRK prof. Adam Zaleski, przez 10 lat był przewodniczącym jury Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej "Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r." zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W ciągu ostatnich 2 lat powstała praca magisterska obroniona w maju 2014 r. przez studenta Wydziału Historii Uniwersytetu Wrocławskiego Krzysztofa Łagojdę, dotycząca losów rodzin katyńskich w latach 1939-2012 oraz historii działalności naszego Stowarzyszenia. Materiały do pracy dostarczali nasi członkowie.

Od 2000 r. w DRK zostaje podjęta coroczna Akcja "Światełko Pokoju". Do wszystkich żyjących wdów katyńskich, przekazywane były w okresie świąt Bożego Narodzenia wraz z życzeniami od Stowarzyszenia DRK specjalne lampiony, których roznoszeniem zajmowali się harcerze z Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.


UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE I OKOLICZNOŚCIOWE we Wrocławiu i innych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska odbywają się przy udziale zapraszanych zawsze członków Rady DRK. Ma to miejsce w Święta Państwowe: 2 maja, 3 maja, 8 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, a także w Dzień: Sybiraka, Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, w rocznicę powołania Policji Państwowej oraz podczas innych uroczystości patriotyczno-religijnych. Składane są wieńce i wiązanki kwiatów, a także uczestniczy zwykle nasz sztandar z pocztem sztandarowym.
Szczególnie uroczysty charakter ma corocznie obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w dniu 13 kwietnia. Dolnośląska Rodzina Katyńska jest współorganizatorem tych uroczystości. Obchody rozpoczynają się mszą św. w kościele Garnizonowym – Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety, koncelebrowanej przez kilku księży z udziałem orkiestry wojskowej, licznych pocztów sztandarowych i oficjalnych gości.
Po mszy uczestnicy przemieszczają się pod Pomnik Ofiar Katynia, gdzie w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Garnizonu Wrocław ma miejsce główna uroczystość. Rozpoczyna ją przemówienie Prezesa Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej jako "gospodarza", a następnie przemawia Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dowódca Garnizonu Wrocław. Po przemówieniach odbywa się modlitwa ekumeniczna, którą odmawiają kolejno: Metropolita Wrocławski (przez wiele lat ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz, a obecnie Arcybiskup Józef Kupny), Biskup Ewangelicko-Augsburski, Biskup Prawosławny, Biskup Greko-Katolicki oraz Rabin lub Przewodniczący Gminy Żydowskiej. Potem odczytany zostaje apel poległych, a następnie salwa honorowa i na zakończenie składanie wieńców i wiązanek kwiatów (w 2014 r. było ich łącznie 34). Wieńce składają corocznie: Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Dolnego Śląska, Przewodniczący Rady Miejskiej i Wiceprezydent Wrocławia, Komendanci Garnizonu Wojska Polskiego, Policji, Służb Więziennych, Służb Celnych, Rektorzy lub Prorektorzy Wyższych Uczelni, Dyrektorzy Ossolineum, IPN, liczne organizacje kombatanckie, patriotyczne, harcerzei młodzież szkolna. Łącznie w obchodach bierze udział kilkaset osób.
Jest to naprawdę wielkie święto.


KAPLICA KATYŃSKA
Kaplica Katyńska w pierwszej (skromnej) wersji powstała w dolnej części kościoła p.w. Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, skąd po powodzi w 1997 r. całe jej wyposażenie przeniesiono do kościoła p.w. NMP Matki Bożej Pocieszenia i włączono do Sanktuarium Golgoty Wschodu.
W 2007 roku Dolnośląska Rodzina Katyńska otrzymała do rewitalizacji i "zagospodarowania" zniszczoną w pożarze w 1976 r. kaplicę, w Kościele Garnizonowym – Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety przy wrocławskim Rynku. W 2008 roku ustalony został program rewitalizacji. Prace (wg projektu arch. Ewy Kowalewskiej-Niewadzi – członka DRK), rozpoczęły się w roku 2010. Przy wydatnej – decydującej pomocy finansowej Miasta Wrocław dokonano w kaplicy – noszącej już nazwę Kaplicy Katyńskiej – renowacji okazałych barokowych poniemieckich epitafiów, zbudowano całkowicie nowy ołtarz ze stosownymi inskrypcjami, zainstalowano kratę, położono podłogę, wykonano instalację oświetleniową oraz zamontowano witraż "katyński". Pozostała jeszcze do zabudowania duża wnęka pod witrażem i odpowiednie do całości kościoła i kaplicy napisy informacyjne w języku polskim i angielskim.
Zakończenie całości prac planowane jest do końca roku 2014, a uroczyste otwarcie i poświęcenie Kaplicy będzie mieć miejsce w 75. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 25. Rocznicę działalności Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej tj. 13 kwietnia 2015 r.


Członkowie Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej uczestniczyli w wielu PIELGRZYMKACH do miejsc związanych ze Zbrodnią Katyńską.
 • Pierwsza pielgrzymka do Katynia miała miejsce w 1989 r.
 • Następna to czerwiec 1995, podczas której w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod przyszły cmentarz w Katyniu i Miednoje bierze udział poczet sztandarowy DRK.
 • W 1996 r. najważniejszym wydarzeniem był udział 25 członków DRK razem z kapelanem ks. prałatem Stanisławem Orzechowskim w pielgrzymce do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Podczas spotkania Ojciec Święty poświęcił kamień węgielny pod Pomnik Ofiar Katynia, który to kamień został we wrześniu 1999 r. wmurowany w fundamenty pomnika z aktem erekcyjnym i ziemią z miejsc kaźni.
 • Rok 2000 to uczestniczenie w otwarciu i poświęceniu Cmentarzy Wojennych:
  • 17.06. w Charkowie-Piatichatkach – 17 członków
  • 28.07. w Katyniu – 10 członków
  • 02.09. w Miednoje – 11 członków
  W każdej uroczystości uczestniczył też nasz sztandar wraz z pocztem sztandarowym.
 • 14 – 19.06.2005 r. – w 5. rocznicę otwarcia Cmentarza Wojennego odbyła się pielgrzymka Rodzin Katyńskich do Charkowa, Starobielska oraz Bykowni. Jednym z punktów programu było odsłonięcie na murze starobielskiego klasztoru, w którym więzieni byli polscy oficerowie w latach 1939-1940, tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Następnie członkowie Rodzin Katyńskich zatrzymali się w Bykowni, gdzie stoi Krzyż i Obelisk upamiętniający miejsce martyrologii wielu narodów, w tym także Polaków.
 • W dniach od 1 do 6 czerwca 2007 r. odbyła się pielgrzymka DRK na Cmentarz Wojenny w Charkowie. Udział wzięło 40-tu członków Rodziny. Staraniem Rady DRK wyjazd został w 30% dofinansowany przez Prezydenta Wrocławia.
 • Od 8 do 13.06.2008 r. zorganizowano wyjazd-pielgrzymkę do Tweru, Ostaszkowa, Miednoje i Katynia. Uczestniczyło 40 członków DRK. Ogromnej pomocy finansowej w realizacji tej pielgrzymki udzielił Prezydent Wrocławia.
 • W dniu 2.11.2008 r. pod patronatem i z udziałem Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego miał miejsce wyjazd na Polski Cmentarz Wojenny do Charkowa, a w 2009 r. do Katynia. Przyznano naszemu Stowarzyszeniu po 2 miejsca z zaznaczeniem, że są one przeznaczone dla prawnuków zamordowanych jeńców Starobielska oraz dla synów jeńców Kozielska.
 • W dniach od 9 do 13.04.2010 r.- 11 członków DRK uczestniczyło w ogólnopolskiej pielgrzymce Rodzin Katyńskich na Cmentarz w Katyniu na uroczystości związane z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej.
 • W dniu 11.04.2011 r. na Cmentarzu w Katyniu odbyła się uroczystość upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dostojników państwowych, duchowieństwa, przedstawicieli Federacji Rodzin Katyńskich oraz delegacji poszczególnych Rodzin Katyńskich. Stowarzyszenie DRK reprezentowało 12 członków.
 • 21 września 2012 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia IV Cmentarza Wojennego w masywie leśnym w pobliżu wsi Bykownia pod Kijowem z udziałem 9 osób z DRK wraz ze Sztandarem.
 • Od 1990 r. podtrzymywana jest tradycja corocznego uczestniczenia w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Katyńskich na Jasną Górę z udziałem 10-14 członków DRK.

PUBLIKACJE
Członkowie DRK są też autorami szeregu publikacji. Bez wątpienia najważniejsza z nich to "Biogramy Jeńców" – opracowana przez Teofila Mikulskiego przy współpracy członków DRK, a wydana przez Uniwersytet Wrocławski w 1999 roku (574 str.). Dalsze publikacje:
 • "Ich los wpisany w dzieje Ojczyzny". Antologia poezji katyńskiej. Zebrała i opracowała Krystyna Syposz-Borowska. Wrocław 1990.
 • Katalog prac na konkurs "Pomnik Ofiar Katynia". Opracowanie Krystyna Syposz-Borowska, zdjęcia W. Kołdowski. Wrocław 1997.
 • Adam Zaleski. "Zbrodnia Katyńska". DRK. Wrocław 2000.

ORGANAMI STOWARZYSZENIA DRK są:
 • Walne Zgromadzenie Członków, które zatwierdza sprawozdania rzeczowe i finansowe, wybiera i udziela corocznie absolutorium członkom Rady, a także przyjmuje program prac na kolejne lata.
 • Rada Stowarzyszenia liczy 11 osób, zaś bieżącym kierowaniem działalnością zajmują się: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik i jego zastępca.

Prezesi w 25-leciu Stowarzyszenia "Dolnośląska Rodzina Katyńska" to:
 • Wacław Kamiński – 1989-1994
 • Krystyna Syposz-Borowska – 1995-2000
 • Krzysztof Eysymontt – 2001-2003
 • Bolesław Prorok – 2004-2009
 • Zofia Świtalska – 2010-2012
 • Jacek Libicki – od 2013